Tribute to Mondrian 1985

Tribute to Mondrian

PAGE 20